Niels Dahl-Sørensen

DAHL-SØRENSEN A/S

Bestyrelses- og virksomhedsrådgivning

Hvilke konflikter oplever I typisk forekommer ved et generations- eller ejerskifte?

der er 2 overordnede konflikttyper.

De Interne. Det vil sige i ejerkredsen, blandt ejernes familiemedlemmer og mellem ejere der generationsskiftes og medarbejdere. Hvis en eller flere medejere vil sælge, og øvrige medejere ikke ønsker det,  opstår der uvægerligt en konflikt, som burde have været forudset ved, at der har været og er en ”ejeraftale” nyt ord for aktionæroverenskomst. Er der ingen aftale, er det vigtigt for den eller de personer,  der har planer om et ejerskifte, i god tid at indlede en dialog med de øvrige partnere,  for at forklare sine hensigter og for at søge forståelse. Dialog er vigtigt, og det er vigtigt at en potentiel konflikt tages i opløbet, således at alle undgår at en lille konflikt - måske misforståelse - vokser sig stor, og konflikten derved ”kravler op ad en konfliktrappe” Tilsvarende i forhold til familien. Især hvis en ejer overvejer at lade et familiemedlem overtage virksomheden. I den situation kommer der uvægerligt konflikter, hvis ikke et sådant generationsskifte er planlagt og udmeldt til alle i familien i god tid. Der skal vindes forståelse for, hvorfor, og ikke mindst skal alle parter i en sådan sag, være helt forvisset om, at der overdrages til en fair pris, der er fastlagt af en valuar (virksomhedsmægler eller revisor/advokat)  med kendskab til værdisætning af en virksomhed.  Det er bedst, at der foreligger to vurderinger. Det samme forhold er gældende, hvis der er flere ejere, eller hvis der måtte være medarbejdere, som har en forventning om en indbydelse til en forhandling vedrørende indtræde i et ejerskab. Hvis sådanne forventninger er blandt medejere og medarbejdere, skal der udvises megen omhu med at forklare situationen og åbent og ærligt redegøre for, hvorfor ejeren vælger andre løsninger.

De eksterne. Det vil sige konflikter i forhold til nye ejere, gamle forretningspartnere, leverandører og interessenter til den virksomhed som er ejerskiftet. Det siger sig selv, at der ikke kan udmeldes planer om overdragelse af en virksomhed, før det er sket. Det er af diskretionsmæssige grunde, idet det kan være ødelæggende for en overdraget virksomhed, hvis konkurrenter og andre for nys om overdragelsen. Den overdragne virksomhed kan risikere at miste kunder, medarbejdere og endog leverandører. Derfor skal såvel køberne som sælgerne have planlagt i god tid, hvilken information der skal meddeles omverdenen. Sælger og køber bør informere meget vigtige personer/kunder/leverandører ved personlige møder øjeblikkeligt. Eller i det mindste ved personlige breve/mails. Køberen skal vide sig sikker på, at han uden konflikt med sine nye interessenter (medarbejdere, kunder og leverandører) kan fortsætte driften af den virksomhed, han har købt. Det er afgørende for en god virksomhedsoverdragelse, at køberen ikke efterfølgende føler sig snydt. F.eks. ved, at han ikke har fået korrekt og ærlig information om alle forhold vedrørende virksomheden i relation til økonomi, jura, medarbejdere, produkter, leverandører, teknologi osv. Jo mere detaljeret og ærlig sælger er omkring sin virksomhed, og jo mere grundigt han forbereder og dokumenterer alt omkring den virksomhed, der skal overdrages, desto mere sikker vil såvel køber som sælger være omkring en forebyggelse af en konflikt. En konflikt der potentielt vil kunne ødelægge økonomien omkring overdragelsen, og den virksomhed som er overdraget.

Hvilken betydning har potentielle konflikter for processen og virksomhedsoverdragelsen?

Sælger skal og bør undgå konflikter. Kommer der konflikter efterfølgende om virksomhedsoverdragelsens vilkår og opfyldelse af købers forventninger, da ødelægger det sælgers økonomi og købers mulighed for at få et fornuftigt resultat af købet af virksomheden. Derfor bør og skal sælger sikre sig, at en virksomhedsoverdragelse sker så gnidningsløst og korrekt  som muligt og med et godt økonomisk resultat. Sælger bør planlægge sit ønske om et salg i god tid. Han bør tale med rådgivere, der ved, hvad det drejer sig om. Det vil sige med en professionel  virksomhedsmægler, sin revisor og sin advokat. Sælger og dennes rådgivere vil skulle kortlægge og beskrive den virksomhed,  der skal overdrages i detaljer. En køber og dennes rådgivere skal kunne få oplysninger af enhver art om virksomheden på et korrekt og detaljeret niveau. Opstår en konflikt alligevel, er det bedste råd at søge at få konflikten bilagt hurtigst mulig. Enten ved egen dialog parterne i mellem, eller ved brug af en professionel konfliktmægler med god lang teoretisk og praktisk uddannelse. Medlemmer af ”De Nordiske Mediatorer”  har alle en universitetsgrad i konfliktmægling, og de kan deres kram. Det er betydeligt billigere og hurtigere i forhold til retstvister,  der skal afgøres enen ved domstolene eller i voldgiftsretten.

Hvordan kan man bedst muligt undgå konflikter i ejerskifteprocessen?

  • Man skal forberede sig godt og bruge dygtige erfarne rådgivere.
  • Man skal være hudflettende ærlig og korrekt omkring præsentationen af virksomheden,  der skal overdrages.
  • Man skal ikke gå efter den sidste krone, men sikre sig, at køberen også for glæde og økonomi ud af investeringen (en god handel har altid 2 tilfredse parter).
  • Man skal så længe, og så langt som køber ønsker det, bistå og hjælpe køberen godt i gang.
  • Man skal overfor omverdenen bakke køberen op, rose og værdsætte ham og hans tiltag for dermed at kunne hjælpe ham godt i gang. Sælgeren får fuld valuta for en sådan adfærd og sikre sig mod efterfølgende kritik og potentiel konflikt.
  • Man skal sikre sig, at alle interessenter omkring sælger, altså familie, venner, medarbejdere, kunder og leverandører gøres bekendt med virksomhedsoverdragelsen på rette tidspunkt.