Mange ejerledede virksomheder står overfor en række udfordringer, når virksomheden skal generationsskiftes. Det er ikke blevet økonomiske lettere med årene at få generationsskiftet virksomhederne, hvilket hovedsagligt skyldes, at man politisk har valgt at stramme mulighederne for at foretage generationsskifte, så de foregår på en økonomisk forsvarlig måde. Så sent som primo februar 2015 er der kommet endnu en stramning i de økonomiske muligheder i generationsskiftet. Med denne artikel vil vi belyse de udfordringer, man står overfor i forbindelse med et generationsskifte. De samlede overvejelser i forbindelse med et generationsskifte bør altid indeholde de skattemæssige konsekvenser, da de normalt har stor indflydelse på de rent økonomiske betingelser. Overdragelse af en virksomhed beskattes som salg, uanset om virksomheden overdrages ved gave eller mod betaling af et vederlag. Ved overdragelse til familiemedlemmer og nære medarbejdere kan man dog i nogle tilfælde udskyde beskatningen ved at anvende de såkaldte successionsbestemmelser.

Målet med generationsskifte

Forud for den egentlige planlægning er det vigtigt at få defineret målet med generationsskiftet. Er målet at tilgodese et eller flere børn? Eller måske nogle nære medarbejdere? Eller er målet at få så høj en pris som muligt for virksomheden? Penge er ikke nødvendigvis det vigtigste element i et generationsskifte. Virksomhedens fortsatte eksistens, dens fremtidige ejerskab og ledelse samt familiemæssige forhold er ofte mindst lige så vigtige elementer. Under alle omstændigheder bør overvejelserne altid tage udgangspunkt i virksomheden selv.

Planlægning

Den ideelle løsning kan være svær at finde, men ved omhyggelig planlægning i god tid kan man opnå et fornuftigt resultat, der tilgodeser alle parters interesser. Planlægning i god tid er i de fleste tilfælde nøglen til det optimale generationsskifte.

Hvornår skal generationsskiftet ske

Ved at forberede og gennemføre generationsskiftet i levende live kan virksomhedens ejer få indflydelse på, hvem der skal videreføre virksomheden, samt på de økonomiske betingelser for generationsskiftet.

 Skal virksomheden tilpasses

Virksomhedens juridiske struktur påvirker generationsskiftet, og det er ofte mere kompliceret at gennemføre et generationsskifte af en personligt ejet virksomhed end af et selskab. Det kan derfor være en fordel at omdanne en personligt ejet virksomhed til et selskab forud for generationsskiftet således, at der sker overdragelse af aktier i et selskab frem for aktiver og passiver i en personligt ejet virksomhed. Selv om virksomheden allerede drives i selskabsform, kan der alligevel blive tale om nogle hensigtsmæssige ændringer i selskabet eller koncernen forud for generationsskiftet. Eksempelvis kan nævnes:

  • Slankning af selskabet, eksempelvis ved salg af aktiviteter, kapitalnedsættelse eller udlodning af udbytte mv.
  • Udskillelse af hele eller dele af selskabet til separate selskaber.
  • Etablering af et holdingselskab ved aktieombytning eller ved tilførsel af aktiver.
  • Sammenlægning (fusion) af et eller flere selskaber i koncernen.

Hvad er virksomheden værd

Værdiansættelse af virksomheder er generelt kompliceret, fordi den “rigtige” pris ikke kan beregnes objektivt, men er den pris, som køber og sælger i fællesskab kan blive enige om. Til brug for forhandlingerne kan man anvende forskellige teoretiske metoder. Ved familiehandler er der det specielle forhold, at parterne ikke nødvendigvis har modsatrettede interesser. Skattemæssigt skal værdien af virksomheden sættes til handelsværdien. SKAT har udarbejdet vejledende retningslinjer til brug for værdiansættelse af en række aktivtyper, eksempelvis goodwill, aktier og fast ejendom. Disse retningslinjer anvendes ofte til fastsættelse af handelsværdier i familiehandler.

Hvordan finansieres generationsskiftet

Hvis virksomheden overdrages til næste generation uden gaveelement, vil den yngre generation kun sjældent selv have midler nok til overtagelsen. Det kan være vanskeligt for den yngre generation at stille fornøden sikkerhed for banklån mv., og en kombination af familie- og fremmedfinansiering er derfor ofte løsningen. Uanset finansieringsform vil den nye ejer blive belastet med betydelige rente- og afdragsbyrder, som måske skal finansieres af højt beskattede personlige indtægter.

Hvordan ser fremtiden ud

Ud over spørgsmålet om virksomhedens fremtidige ledelse og ejerskab skal den hidtidige ejer tage hensyn til en række privatøkonomiske forhold:

  • Hvad er kravet til det fremtidige rådighedsbeløb?
  • Er der andre indkomstkilder end afkastet fra den solgte virksomhed?
  • Hvad skal prisen for virksomheden fastsættes til – og hvornår skal betalingen falde?

Skatter og afgifter

For den hidtidige ejer har det stor økonomisk betydning, at han som udgangspunkt beskattes af avancen ved afståelsen af virksomheden. Denne avancebeskatning kan dog undgås, hvis virksomheden overdrages med skattemæssig succession. Ved overdragelse med skattemæssig succession overtager den nye ejer den skatteforpligtelse, som ellers ville blive udløst ved overdragelsen.

Kan generationsskiftet optimeres - skatter

Beskatningen afhænger af virksomhedstypen, de konkrete omstændigheder og generationsskiftemodellen. Ofte er det muligt at reducere skatter og afgifter ved en hensigtsmæssig planlægning af generationsskiftet. Succession er et skattemæssigt begreb, som indebærer, at den hidtidige ejer undgår beskatning af avancen ved overdragelsen af virksomheden. Den nye ejer overtager den hidtidige ejers skattebyrde på de aktiver, der overdrages med succession. Som kompensation for denne latente skatteforpligtelse opnås der en såkaldt passivpost. Passivposten nedsætter den afgiftspligtige værdi af en gave, der er ydet i forbindelse med overdragelsen af virksomheden. De udskudte skatter kan altså udgøre en del af finansieringen. Successionsreglerne kan kun anvendes ved overdragelse til den nære familie eller til nære medarbejdere. Succession i aktier kan ikke ske i virksomheder, der i væsentligt omfang driver pengetankvirksomhed.